Analiza gramatycznej przeprowadzanej wspólnie z uczniami

Na podstawie tego materiału nauczyciel może prowadzić uczniów do poznania i odkrycia danego uogólnienia czy też reguły gramatycznej. Znajdzie ją również w podręczniku, co pozwoli mu na zestawienie podanego tam sformułowania z wynikami pracy uczniów na lekcji. Wysiłek ze strony nauczyciela ma iść w tym kierunku, by uczniowie przede wszystkim dochodzili do ujęcia reguły czy zjawiska gramatycznego samodzielnie, po zanalizowaniu materiału językowego. Taka jest również tendencja podręcznika. Ogólne zasady korzystania z podręcznika gramatyki są następujące: Z podręcznika można czerpać materiał językowy, pozwalający na powtórzenie poprzedniej lekcji oraz na interesujące postawienie nowego zagadnienia. Na podręczniku można się oprzeć zwłaszcza w doborze materiału do analizy gramatycznej, która ma przygotować uczniów do uogólnienia i wyciągnięcia wniosków. Po przeprowadzeniu przez uczniów pracy myślowej należy zestawić nasze osiągnięcia ze sformułowaniem definicji w podręczniku. Możemy opierać się na materiale ćwiczebnym podręcznika także w trzeciej części lekcji, gdy stwierdzamy na przykładach słuszność prawidła gramatycznego. Z tego materiału możemy również korzystać w zakresie tematyki prac domowych.