Dany tekst ma wystarczającą liczbę cech charakterystycznych?

Należy jednak uprzednio zbadać, czy dany tekst ma wystarczającą liczbę cech charakterystycznych dla danych zjawisk językowych i czy nie jest zbyt trudny dla uczniów szkoły podstawowej. Również wiersz, zwłaszcza liryczny, który był źródłem przeżycia estetycznego, nie powinien być przedmiotem analifcy gramatycznej. Dużą pomocą będzie dla nauczyciela podręcznik gramatyki zawierający szereg dobrze dobranych tekstów literackich. Mogą one służyć zarówno jako punkt wyjściowy lekcji (część pierwsza), jak również jako materiał dla ćwiczeń utrwalających czy sprawdzających (część trzecia). Szczególnie ściśle łączy się gramatyka z ortografią. Należy zatem w miarę możności stale wiązać nauczanie ortografii i interpunkcji z, nauczaniem gramatyki. Umożliwi to uczniom zrożumienie zasad pisowni, pogłębi ich świadomość potrzeby znajomości ortografii i ułatwi zdobycie nawyków poprawnego pisania. Nawiązywanie do wiadomości gramatycznych przy nauczaniu i ćwiczeniach ortograficznych nie przedstawia większych trudności. Nowe ujęcie programu gramatyki i ortografii podsuwa nauczycielowi odpowiednie tematy z zakresu ortografii i wyraźnie łączy je z odpowiednimi działami gramatyki, z głosownią, nauką o częściach mowy i składnią. Wiązanie zatem gramatyki z ćwiczeniami w mówieniu i pisaniu, z ćwiczeniami słownikowymi oraz ortografią służy realizacji jednego z zasadniczych celów nauki o języku, jakim jest sprawność i poprawność językowa.