Do pracy domowej nauczyciel powinien ucznia przygotować

Zadanie to spełniają ćwiczenia utrwalające, które mają właśnie wdrażać ucznia do praktycznego stosowania wiadomości zdobytych na lekcji. Na przykład po lekcji o spółgłoskach twardych i miękkich uczniowie otrzymują temat pracy domowej: „W podanym tekście wskazać .spółgłoski miękkie i wyjaśnić, w jaki sposób oznaczono ich miękkość”. Po lekcji powtórzeniowej z zakresu poznanych form czasownika tematem pracy domowej może być podanie form osobowych czasownika pracować z użyciem ich w dowolnych zdaniach. Po lekcji omawiającej tryb przypuszczający praca domowa może brzmieć: „Napisz, co byś zrobił, gdybyś był górnikiem, rolnikiem, inżynierem, lekarzem?” Po lekcji zdaniu okolicznikowym czasu praca domowa może polegać na zamianie zdań czasowych na okoliczniki czasu, a okoliczników czasu na zdania czasowe w podanych przykładach lub tekście. Po lekcji o bezokoliczniku praca domowa może objąć wypisanie bezokoliczników tych czasowników, których formy osobowe zawarte są w wybranym tekście. W miarę powiększania się zasobu wiedzy z danego działu gramatyki praca domowa obejmuje coraz szerszy zakres. Gdy uczniowie posiadają już wiadomości z różnych działów, np. z głosowni, odmiany, składni, praca domowa będzie polegać na ćwiczeniach kombinowanych. Wówczas będziemy dawać np. takie polecenia: „W napisanym tekście wyróżnić orzeczenia i oznaczyć osobę, czas, tryb czasownika, który jest orzeczeniem”.