Lustra cda

  • Postawienie zagadnienia.
  • Gromadzenie faktów i zjawisk oraz ich opis.
  • Obserwacja i analiza tych faktów i zjawisk.
  • Rozwiązanie zagadnienia i wnioski.
  • Sprawdzenie zgodności teorii z praktyką poprzez ćwiczenia lub doświadczenia.

Odbicie tej drogi myślowej w metodyce lekcji gramatyki przedstawiałoby się w ten sposób:
Zainteresowanie zjawiskiem językowym i postawienie zagadnienia gramatycznego. Gromadzenie materiału językowego. Obserwacja i analiza zjawisk językowych. Wyprowadzenie uogólnienia i sformułowanie wniosku w formie definicji, ustalenia cech zjawiska, jego opis i charakterystyka.
Utrwalenie wiadomości, przytoczenie przykładów z tekstu lub codziennej mowy potwierdzających zrozumienie istoty zdobytych wiadomości. Praca domowa stwierdzająca nie tylko posiadanie wiadomości zdobytych na lekcji, lecz także umiejętne włączenie tych wiadomości do całości wiedzy gramatycznej ucznia.