Obowiązek notowania dostrzeżonych braków i pomyłek w wypowiedziach swoich kolegów

Można też nałożyć na uczniów obowiązek notowania dostrzeżonych braków i pomyłek w wypowiedziach swoich kolegów w czasie jakiejś części lekcji dotyczącej czy to sprawozdania z lektury, opowiadania,. czy też rozbioru utworu. Uczniowie proponują przy tym poprawne formy wypowiedzi, a nauczyciel ostatecznie rozstrzyga całą sprawę. Kształci to poprawność językową młodzieży, wyrabia zmysł krytyczny w stosunku do wypowiedzi oraz budzi poczucie odpowiedzialności za słowo. Bardzo często inne jeszcze zjawiska mogą dać nauczycielowi sposobność do rozmowy na temat błędów językowych i ich korekty. Wadliwe ogłoszenie komunikatów w szkole, błędy w napisach na szyldach, w gazecie codziennej dadzą możność omówienia danego wyrażenia językowego i ustalenia właściwej formy wypowiedzi. Pracę nad poprawnością językową należy prowadzić nie tylko na lekcjach. Poprzez najrozmaitsze imprezy zarówno doraźne, jak stałe trzeba do niej wciągnąć zespoły uczniowskie samorządu szkolnego, kółka miłośników języka polskiego, drużyny harcerskie i całą społeczność szkolną. Troska o poprawność językową i stylistyczną przemówień, dyskusji, gazetek, obwieszczeń i komunikatów szkolnych powinna przyświecać młodzieży w całym życiu szkolnym. Gazetka miłośników języka ojczystego, w której prowadzi się po jednej stronie wykaz zauważonych błędów, po drugiej poprawną formę danego wyrażenia, oddaje duże usługi w tej dziedzinie i stwarza odpowiednią atmosferę w szkole. Wzbudzenie u uczniów ambicji starannego, poprawnego i pięknego mówienia i pisania to główny cel naszych wysiłków na polu praktycznego doskonalenia poprawność i językowej. Wydatnie posuwają naprzód tę pracę ci uczniowie, którzy kontrolują się wzajemnie, wyszukują wątpliwości i zgłaszają się do nauczycieli z prośbą o wyjaśnienie nasuwających się trudności i wskazanie właściwych form wypowiedzi. Dobrze byłoby jedno z zebrań komitetu rodzicielskiego przeznaczyć na zapoznanie rodziców z błędami popełnianymi przez uczniów, ze stanem ich kultury językowej i planem działalności szkoły na tym polu. Społeczność szkolna powinna coraz lepiej rozumieć, że kultura języka ma ogromne znaczenie w życiu politycznym, społecznym i zawodowym. W związku z tym uczniów należy nauczyć korzystania z poradników poprawnej wymowy.