Opracowanie poszczególnych kategorii związków nadrzędno-podrzędnych

Do omawiania tych związków możemy przystąpić dopiero wtedy, gdy uczniowie opanują dostatecznie naukę o częściach zdania, gdy więc umieją dobrze odróżnić przydawki od okoliczników czy też dopełnień. Lekcję poświęconą omówieniu związku zgody oprzemy na materiale przykładowym ujętym przez nauczyciela w formie tablic. Przykłady takich tablic możemy znaleźć w wydanych przez WODKO w Katowicach „Materiałach Metodycznych” . Tablica II ilustruje nam związek zgody. Zebrano tu szereg przykładów, za pomocą których pokazujemy uczniom ciekawy proces powiązania, jaki zachodzi między przydawkami w związku zgody i rządu, a wyrazem określanym. Lekcja taka pójdzie łatwo, gdy będzie oparta na przykładach, dlatego nauczyciel powinien przygotować szereg odpowiednich przykładów, wykorzystać ćwiczenia znajdujące się w podręczniku, wreszcie posłużyć się także analizą zdań, które uczniowie mają zapisane w zeszytach. Tak dobrany materiał wskaże uczniom, że przydawka przymiotna zgadza się z wyrazem określanym w przypadku, liczbie i rodzaju. Dobrze jest dla unaocznienia tego faktu wziąć pod uwagę rzeczownik z przymiotnikiem,  pilny uczeń, i użyć tak zestawionych wyrazów w różnych zdaniach, np.: Pilny uczeń spełnia zawsze swe obowiązki.