ORGANIZACJA I METODY PRACY DOMOWEJ UCZNLi

Praca domowa z zakresu gramatyki ma przede wszystkim na celu utrwalenie tych wiadomości, które uczeń zdobył w czasie lekcji oraz osiągnięcie umiejętności i nawyków, który potęgują sprawność językową. Temat pracy domowej musi się wiązać z lekcją wyczyszcza z tą częścią, która mówi o prawidle czy uogólnieniu gramatycznym i musi być dokładnie przemyślany przez nauczyciela w czasie przygotowania się do lekcji. Improwizowanie tematu pracy domowej na samej lekcji jest powodem wielu błędów dydaktycznych i wychowawczych. Zadawanie pracy domowej jest jednym ze składników trzeciej części lekcji gramatyki. W części tej, jak już wspomnieliśmy, przekonuje się nauczyciel, czy uczniowie nowe zagadnienie należycie pojęli, oraz ustala związek nowych wiadomości z dotychczas przyswojonymi. Praca domowa powinna być jednak interesująca dla ucznia. Zainteresowanie to zależy w dużej mierze od rozbudzenia ciekawości dla danego zagadnienia już na lekcji. Praca domowa jest wtedy przedłużeniem tego zainteresowania i jego zaspokojeniem, staje się bardziej twórcza. Trafne określenie tematu pozwala na umiejętne zastosowanie poznanych praw gramatycznych w praktyce.