ORGANIZACJA NAUCZANIA I WSKAZÓWKI METODYCZNE

Nauka składni łączy wiadomości z zakresu wszystkich działów gramatyki, proces ten nie zawsze jednak występuje równie wyraźnie, np. związki między fonetyką ii składnią są raczej pośrednie. Szczególnie silne powiązania występują natomiast pomiędzy fleksją i składnią. Z tego względu nauka o zdaniu jest nauką skomplikowaną, wymagającą doskonałych środków metodycznych i dobrej organizacji pracy. Organizacja pracy na lekcjach poświęconych nauce o zdaniu nie będzie się w zasadzie różniła od organizacji lekcji poświęconych innym działom gramatyki, musi być jednak szczególnie sprawna. Dotyczy to przede wszystkim przygotowania się nauczyciela do lekcji, odpowiednie zaś przygotowanie zależy przede wszystkim od dobrego opanowania przez nauczyciela nauki o składni. Równie ważnym elementem organizacji pracy jest staranne obmyślenie pracy domowej ucznia. Właściwie obmyślony temat pracy domowej stanowi doskonały sprawdzian opanowania wiadomości, z drugiej strony aaś ułatwia przejście do nowego tematu lekcji. Tu więc powinna się objawić pomysłowość nauczyciela. Tymczasem uczący popadają często w schematyzm i ograniczają się do polecania uczniom wykonywania wciąż tych samych typów ćwiczeń. Wywołuje się przez to pewne zobojętnienie u uczniów, odwrotnie zaś ciekawe i różnorodne tematy prac domowych wytwarzają zainteresowanie i budzą zamiłowanie.