Parch gruszy zwalczanie

  • Poznanie ogólnej zasady dotyczącej stanu lub rozwoju danych zjawisk czy faktów.
  • Gromadzenie poszczególnych faktów i zjawisk.
  • Zestawienie poszczególnych przykładów z ogólną zasadą.
  • Wyciągnięcie wniosków. Poparcie ogólnej zasady, przy czym poznaniu ogólnej zasady towarzyszy często wyjaśnienie faktów odchylających się od owej normy.

Odbicie tej drogi myślowej w metodyce lekcji gramatyki przedstawiałoby się następująco: Zainteresowanie ogólną zasadą rozwoju języka lub klasyfikacją zjawisk. Gromadzenie materiału językowego potwierdzającego .ową zasadę. Zestawienie przykładów dla potwierdzenia ogólnej normy gramatycznej. Głębsze, dokładniejsze poznanie zarówno poszczególnych zjawisk językowych, jak też ogólnych zasad i norm gramatycznych. Metoda dedukcyjna odgrywa rolę przede wszystkim w powtarzaniu nabytych wiadomości. Jest ona stosowana w końcowym etapie drogi myślowej na lekcji gramatyki. Nauczyciel lub uczeń przypomina utrwalone lub zdobyte na lekcji wiadomości, a uczniowie ustnie lub pisemnie dostarczają materiału językowego, tj. przykładów wziętych z tekstu literackiego lub mowy potocznej, dla potwierdzenia słuszności danego uogólnienia.