Pierwsza lekcja fonetyki będzie miała na celu

Utrwalenie w świadomości uczniów przekonania, że język mówiony różni się od języka pisanego;
ustalenie różnicy między głoską a literą; stwierdzenie, czy uczniowie posiadają biegłość w opanowaniu alfabetu. Wykorzystamy tu wiadomości uczniów o głosce i literze, z jakimi stykali się od pierwszych lat nauczania. Lekcję możemy poprzedzić ćwiczeniem domowym na temat podziału wyrazów na głoski. W nawiązaniu do lekcji nauczyciel naprowadzi uczniów na to, że obok porozumiewania się za pomocą mowy, można takżi komunikować się za pomocą pisma. Wyraz wymawiany składa się z głosek, napisany z liter. Nauczyciel poleci podzielić na litery szereg wyrazów (np. luty, marzec, deszcz, dzieci). Uczniowie podzielą następnie te same wyrazy na głoski i przekonają się, że czasem liczba głosek nie jest identyczna z liczbą liter. Dla oznaczenia bowiem pewnych głosek używamy dwu liter (sz, rz, cz), czasem posługujemy się specjalnymi znakami, np. kropką lub przecinkiem u góry litery (i, ź, ż), czasem zaś dla oznaczenia głoski korzystamy aż z trzech liter (np. w wyrazie dzieci). Następnie uczniowie policzą w wyrazach (np. cień, szum, len, czas, dzień, trzeszczy) głoski i litery oraz porównają ze sobą ich liczbę, aby jeszcze raz przekonać się, że do napisania wyrazu możemy użyć więcej liter, niż zawiera on głosek. Uczniowie przypomną z kolei, z ilu liter składa się polski alfabet, nauczyciel zaś poleci przy tym ułożyć w porządku alfabetycznym kilka nazwisk autorów znanych dzieciom utworów literackich itp.