Poświęcimy kilka jednostek lekcyjnych omówieniu przyimków

Musimy pamiętać o tym, że uczniowie do klasy VII nie bardzo zdają sobie sprawę z roli przyimków w zdaniu. Posługując się ćwiczeniami będziemy więc w tej klasie dążyć do utrwalenia umiejętności rozpoznawania przyimków jako wyrazów niesamodzielnych, występujących w zdaniu razem z rzeczownikiem lub zaimkami rzeczownymi. Przyimków jest tak niewiele, że byłoby najlepiej, gdyby uczniowie zebrali sobie w zeszycie najczęściej spotykane przyimki. Przy tej sposobności ustalimy zasadę ortograficzną, która mówi nam, że przyimki złożone z przyimków lub z przyimków z cząstkami -kolo, -kola, -między, -śród piszemy zawsze razem. Następnie omówimy syntaktyczną właściwość przyimka polegającą na tym, że przyimki mogą rządzić różnymi przypadkami, a następnie, że jeden przyimek może rządzić kilkoma (dwoma, a nawet trzema) przypadkami. Dla wyjaśnienia tej zasady przygotujemy tekst, w którym kilka przyimków zestawimy z jednym wyrazem w kilku przypadkach (z domu, ku domowi, o dom, za domem, w domu), na odwrót zaś pokażemy ten sam przyimek połączony z rzeczownikiem w różnych przypadkach (na domu, na dom). Przy omawianiu przyimków dużą uwagę zwrócimy na stronę poprawnościową używania niektórych przyimków, np. na, przy (na fabryce, przy wojsku). Sprawie tej należy poświęcić dużo czasu, dobrze będzie przeprowadzić ćwiczenia na podstawie odpowiednich prac (Słownik poprawnej polszczyzny Szobera, Poradnik gramatyczny Gaertnera i Passendorfera, a także Język polski na codzień E. i F. Przyłubskich).