Praca domowa powinna być tak pomyślana, by mógł ją wykonać każdy przeciętny uczeń

Dlatego w wyborze zadania domowego trzeba być rozważnym i ostrożnym. Nie może ono być zbyt łatwe, bo nie ma wtedy wartości kształcącej. Nie może być zwłaszcza niewolniczym powtarzaniem czy naśladowaniem ćwiczeń prowadzonych przez nauczyciela na lekcji, lecz musi być w pewnym stopniu pracą samodzielną. Nie może też być zbyt trudne, bo go uczniowie samodzielnie nie wykonają. Nie może być również praca domowa zbyt obszerna, gdyż wówczas uczeń jej nie podoła. Umiejętność ocenienia, ile czasu musi uczeń przeznaczyć na wykonanie pracy domowej, orientacja w poziomie umysłowym uczniów powinna decydować o doborze i jakości materiału pracy domowej. Nauczyciel gramatyki ma w toku swojej całorocznej pracy wdrożyć uczniów do wykonywania pracy domowej. Wdrażanie to występuje już na lekcjach w czasie objaśniania tematu. Trzeba by uczeń zrozumiał temat, otrzymał wszystkie wskazówki potrzebne do wykonania pracy. Nie wolno mu zapomnieć, że przed przystąpieniem do pracy ma powtórzyć wszystkie wiadomości zdobyte w czasie lekcji, ma przejrzeć podręcznik i notatki w zeszycie przedmiotowym,  skontrolować swoje wiadomości i dopiero wówczas przystąpić do wykonania zadania. Samo zadawanie prac domowych minie się z celem, jeżeli prace te nie będą odpowiednio kontrolowane. Lekcja gramatyki powinna mieć w swoim planie pewną ilość czasu przeznaczoną na kontrolę pracy domowej. Może to się odbywać na początku lekcji, może również przy końcu, w czasie syntezy i przy porównywaniu nowego materiału z dawnym. W tej jednak ostatniej części lekcji nauczycielowi zazwyczaj brak czasu. Sprawa ta musi być więc dobrze zaplanowana, by ją należycie zrealizować. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy wszyscy uczniowie wykonali pracę oraz na zwięzłej ocenie wypracowań kilku uczniów. Praca domowa z gramatyki powinna wiązać się z poprzednią lub następną lekcją, być interesująca i dostosowana do średniego poziomu uczniów. Nauczyciel musi brać pod uwagę czas wykonania jej przez ucznia oraz pracę odpowiednio kontrolować.