ROLA I ZNACZENIE NAUCZANIA SKŁADNI

Składnia należy do najtrudniejszych działów gramatyki. Zdanie stanowi zazwyczaj zespół wyrazów, przy nauce o zdaniu musimy więc zdawać sobie sprawę zarówno ze stosunków, jakie zachodzą między wyrazami, jak też i z funkcji, jakie wyrazy w zdaniu spełniają, a to sprawia uczniom często bardzo poważną trudność. Gdy zestawimy dwa zdania: Czas spędzamy wesoło i Wczoraj było wesoło, to w zdaniu pierwszym polecamy uczniowi wyraz wesoło traktować jako okolicznik sposobu, a w zdaniu drugim ten sam wyraz nazywamy orzecznikiem. Podobnych zaś sytuacji znajdzie się więcej. Nauka o zdaniu wymaga od młodocianych umysłów dużego wysiłku myślowego, zdolności analizy i syntezy, umiejętności wnioskowania, a tego rodzaju operacje często przerastają możliwości dzieci w wieku szkolnym. Aby uczeń mógł sprostać tak poważnym obowiązkom, musi być do nich stopniowo, ale konsekwentnie przygotowywany, musi nadto posiadać dobre opanowanie praktyczne języka. Zadaniem metodyki nauczania składni jest właśnie dostarczanie odpowiednich środków ułatwiających rozwiązanie wymienionych trudności.
Przede wszystkim nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z zasadniczych celów nauczania składni. Mogą to być cele albo teoretyczne, albo praktyczne (normatywne).