ROLA PROGRAMU I PODRĘCZNIKA

Materiał programowy w zakresie gramatyki i ortografii w klasach V— 1 gim opiera się na wiadomościach zdobytych przez uczniów w pierwszych czterech latach nauczania. W odróżnieniu jednak od treści programowej tamtych klas ma on charakter bardziej systematyczny. Zasadniczo układ jego jest liniowy, obejmuje kolejno fonetykę, fleksję (przy czym włączone są w jej zakres elementy słowotwórstwa r funkcje składniowe poszczególnych części mowy) oraz składnię i wiadomości z ortografii i interpunkcji. Równocześnie jednak w odniesieniu do pewnych zagadnień, zwłaszcza w zakresie składni, układ materiału w programie ma charakter koncentryczny, tzn. że te same wiadomości występują w każdej klasie, ulegając stopniowemu rozszerzaniu. Jest to konieczne ze względu na ujęcie całości nauki o języku. Nie można bowiem programu składni zostawiać na ostatni rok nauki. Wynika to również ze słusznych założeń stopniowania trudności oraz konieczności powtarzania i utrwalania wiadomości. Elementy fonetyki poznają uczniowie w pierwszym roku wstępnej systematyki. Dział ten obejmuje podstawowe wiadomości o głoskach, sylabach, akcencie wyrazowym i zdaniowym, tj. takie, które są potrzebne do zrozumienia zasad poprawnej wymowy, jak również pisowni, zwłaszcza tych wyrazów, w których występują różnice między wymową a pisownią.