Stopniowanie

Zajmiemy się szczególną właściwością przysłówków od przymiotnikowych, tzn. ich stopniowaniem. Odpowiednie ćwiczenie pozwoli nam ustalić rodzaje stopniowania. Oprzemy się tu na wiadomościach o stopniowaniu przymiotników, co ułatwi opracowanie tego tematu. W związku z omawianiem przysłówków zajmiemy się również zaimkiem przysłownym. Uczniowie powinni się nauczyć rozpoznawania tych zaimków głównie poprzez ćwiczenia w zastępowaniu przysłówków zaimkami przysłownymi. Zestawienie zdań: Idź tam. Idź naprzód. Siądź bliżej. Gdzieś się pali. Pali się daleko pomoże uczniom dokładnie zrozumieć zastępczą rolę zaimków. Omawianie przysłówków zakończymy zapoznaniem się z ich pisownią. Temat ten należy do bardzo trudnych, gdyż pisownia przysłówków jest niejednolita i skomplikowana. Nauczyciel na lekcjach poświęconych pisowni przysłówków nie będzie więc sobie stawiał ambitnych celów wyczerpania tego zagadnienia. Ograniczy się tylko do stwierdzenia faktu pisowni łącznej i rozłącznej przysłówka. Podstawy tej pisowni mają charakter konwencjonalny, toteż opanowanie poprawności ortograficznej w tym wypadku zależy od pamięci, a także od wyrobienia nawyku stałego posługiwania się słownikiem ortograficznym.