Glediczja trójcierniowa sunburst

Młodemu człowiekowi nasuwają się niekiedy pewne wątpliwości w zakresie poprawności języka. Znajomość prawideł gramatycznych pomaga w ich rozwiązywaniu. Reguły te powinny być przez młodzież zrozumiane i przyswojone jako pewnego rodzaju nakazy. Dlatego przy nauczaniu gramatyki należy szczegółowo oświetlać te zagadnienia, które dzieciom mogą być pomocne przy zdobywaniu poprawności wyrażania się. Szkoła przeprowadza często analizę błędów językowych uczniów w tym celu, aby w pewnym dziale gramatyki podać wskazówki normatywne, których uczniowie rzeczywiście potrzebują ze względu na…

Read More