Jak dbać o storczyki po przekwitnięciu

Przez metodę nauczania rozumiemy sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający opanowanie wiadomości oraz rozwój zdolności i umysłowych zainteresowań uczniów. Ze względu na środki przy tym stosowane możemy mówić o metodzie słownej, oglądowej i praktycznej. Wśród metod posługujących się słowem odróżniamy metodę pogadanki, dyskusji, opisu, opowiadania, wykładu; do metod opartych na oglądzie zaliczamy wszelkie odmiany pokazu, jak pokaz przedmiotu, pokaz procesu lub zjawiska; wśród metod praktycznych odróżniamy metodę laboratoryjną, zajęcia praktyczne, np. ćwiczenia pisemne lub ustne,…

Read More