Pomarańczowe plamy na liściach gruszy

Przy pomocy metody dedukcyjnej również wymaga aktywności ucznia. Sprawdzenie uogólnienia powinno więc odbywać się na nowym materiale językowym, nie zaś na tle tych faktów językowych, które były punktem wyjścia na lekcji w jej części pierwszej, gdy wszyscy materiał ten wspólnie analizowali. Sprawdzenie to może być dwojakiego rodzaju. W pierwszym wypadku, gdy uczniowie zdobędą wiadomości np. o głoskach dźwięcznych i bezdźwięcznych, wtedy nauczyciel organizuje np. ćwiczenie polegające na tym, że każdy analizuje swoje nazwisko pod względem dźwięczności…

Read More