Zagadnienia związane z różnymi sposobami oznaczania głosek

Uczeń przyzwyczaja się wybierać z dwóch możliwych sposobów jeden właściwy. Wprowadza się także problemy związane z nauczaniem gramatyki (np. pisownia końcówek). Trzeci krąg spraw ortograficznych obejmuje zagadnienia z zakresu grafiki wielkie litery) i interpunkcji. Wymienione wyżej prawidła ortograficzne wymagają systematycznego wdrażania. Nie należy jednak, zapominać o tym, że od pierwszych lat nauczania w szkole uczniowie stykają się oprócz tego z różnymi zjawiskami ortograficznymi, w sposób niejako przygodny. W programie klas V—VI znajdą się nowe zagadnienia. Będą to problemy związane z nauczaniem fonetyki i morfologii, a więc pisownia
wyrazów z -om, -on, -em, -en, pisownia przedrostków roz-, bez-, z-, ź-, wz-, ws- i przyrostków-stwo, -wstwo, -ctwo, -dztwo, -ski, -wski, -dzki, -cki, wreszcie pisownia wyrazów typu: odjazd, objaśnienie. Opracowanie tych problemów kryje w sobie pewne niebezpieczeństwo, prowadzi bowiem uczniów do zbyt starannej wymowy, co z kolei od- ‘bija się na pisowni. Nauczyciel powinien drogą odpowiednich ćwiczeń przeciwdziałać temu niebezpieczeństwu. Program poleca dalej opracowanie pewnych zjawisk występujących’ w formach czasownikowych. Dotyczy to pisowni zakończeń -ść, -źć, -ić, -eć w bezokolicznikach. Następna grupa zagadnień wiąże się z nauczaniem morfologii: pisownia przymiotników złożonych, pisownia nie z przymiotnikami, liczebnikami, zaimkami, czasownikami i przysłówkami, pisownia łączna i rozłączna, z partykułami. Należy tu jeszcze zająć się pisownią wielkich liter w rzeczownikach własnych, nazwach geograficznych i skrótach, a z zakresu interpunkcji stosowaniem przecinka w zdaniach złożonych.