ZASADA POGLĄDOWOŚCI

Nauka gramatyki języka ojczystego pozwala na stosowanie w całej pełni zasady poglądowości. Przez zasadę poglądowości należy rozumieć postulat współdziałania obu układów sygnalizacyjnych. Poszczególne słowa i ich zestawienia, tj. składniki drugiego układu sygnalizacyjnego, powinny uświadamiać uczniowi to, co one w rzeczywistości oznaczają, a więc rzeczy, zjawiska, stosunki, tj. składniki pierwszego układu sygnalizacyjnego. Przy poznawaniu rzeczywistości metody oglądu kojarzy uczeń z tą rzeczywistością odpowiednie słowa. Współdziałają wtedy oba układy sygnalizacyjne. W nauce gramatyki przedmiotem naszej analizy jest słowo. Cały materiał obserwacyjny dany jest umysłowi ucznia w bezpośredni sposób, badamy bowiem nasze własne wypowiedzi. Odwołujemy się do wrażeń słuchowych, wzrokowych czy ruchowych ucznia, do jego czucia mięśniowego. Materiał poglądowy, jakim operuje nauczyciel i uczeń, badamy przy pomocy żmysłpw. Jest to metoda empiryczna.