Zasada systematyczności i ciągłości

Następnym warunkiem osiągania dobrych wyników w nauczaniu ortografii jest zasada systematyczności i ciągłości. Zasada ta wiąże się z dobrą organizacją pracy. Nauczyciel powinien starać się, aby wśród uczniów wytworzyć świadome podporządkowanie swych wysiłków dążności do poprawnego pisania. Ciągłość i trwałość wysiłku doprowadzi w końcu do wytworzenia nawyku ortograficznego. Środkami, ułatwiającymi osiągnięcie tego celu są: powtarzanie przerobionego materiału, wiązanie nowych wiadomości z dawnymi, ciągłe wracanie do przerobionych już zasad. Nawyk, który jest jakby ostatecznym celem pracy nauczyciela, osiągniemy tylko przez ustawiczne, systematyczne powtarzanie przerobionego materiału. Następstwem dobrej organizacji pracy, jej systematyczności i ciągłości, będzie wytworzenie nawyku, wpojenie potrzeby pisania ortograficznego. Postulat ten można zrealizować tylko poprzez wyrobienie aktywnej postawy ucznia w stosunku do problemu pisania. Od najwcześniejszych lat nauczania uczniowie stykają się ze zjawiskiem różnicy między mową a pismem. Nauczyciel powinien wykorzystywać każdą okazję, aby tę świadomość rozwijać i ugruntowywać.