ZNACZENIE NAUKI O WYRAZIE

Nauka o wyrazie jest bogatym i szeroko rozbudowanym w programach szkolnych działem nauki o języku. Rozpada się ona na trzy zasadnicze części: naukę o budowie wyrazu (morfologię), naukę o znaczeniu wyrazu (semantykę czyli semazjologię) i wreszcie naukę o odmianie Wyrazu (fleksję). Nauka o wyrazie ma zasadnicze znaczenie dla nauki o języku. Nauka ta wiąże się zwłaszcza ze stylistyką. Umiejętne używanie wyrazu i właściwe wiązanie go z innymi wyrazami zależy przecież przede wszystkim od tego, w jakim stopniu uczeń rozumie znaczenie wyrazu. Nauka o wyrazie warunkuje także należyte zrozumienie składni. Uchwycenie wzajemnego stosunku wyrazów w zdaniu jest uzależnione, głównie od tego, w jakim stopniu uczeń opanował fleksję. Nauka o wyrazie ma zatem znaczenie nie tylko dla nauki 9 języku, ale także dla ogólnej kultury językowej, a co za tym idzie dla funkcji społecznej języka. Nauczanie tego działu rozwija się jakby w trzech fazach. Na stopniu propedeutycznym, w klasach —IV, uczymy wyróżniać wyrazy w tekście, klasyfikować je pod względem znaczeniowym na rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki oraz przysłówki odprzymiotnikowe, wreszcie stopniowo zaczynamy określać ich formy fleksyjne, przypadki, liczby, rodzaje, przy przymiotnikach także stopnie, a przy czasownikach osoby i czasy. Nauczanie ma tu charakter wyłącznie opisowy. Uczeń spostrzega zjawiska językowe, opisuje, uczy się je wyróżniać, bez uciekania się jednak do uogólnień.