ZWIĄZEK NAUCZANIA GRAMATYKI Z ĆWICZENIAMI W MÓWIENIU I PISANIU ORAZ NAUKĄ ORTOGRAFII

Zasadniczą wytyczną w nauczaniu gramatyki powinno być wiązanie go z mową potoczną uczniów, z ich lekturą, z ich wypowiadaniem się w szkole i w domu. Traktowanie gramatyki jako nauki zamkniętej w sobie, ograniczonej do definicji i klasyfikacji zjawisk językowych, prowadzi do formalizmu. Nauczanie gramatyki łączy się ściśle z ćwiczeniami w mówieniu i pisaniu. Poznanie prawideł i poprawnych form gramatycznych z dziedziny fleksji czy składni pozwala uczniom na poprawniejsze ułożenie wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Poznanie na przykład budowy, form i znaczenia przymiotnika ułatwi im skonstruowanie dobrego opisu przedmiotu czy osoby. Zaznajomienie z nauką o czasowniku, jego budowie, formach, trybach, czasach, umożliwi lepszą budowę opowiadania. Poznanie równoważników zdań ułatwi układanie planów czyta- nek. Z każdą nową wiadomością z dziedziny gramatyki dobrze jest więc wiązać w’ razie możliwości odpowiednie ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Nadaje się do tego zwłaszcza trzecia część lekcji gramatyki, w której występuje zastosowanie zdobytych wiadomości. Możemy wówczas polecić ułożenie odpowiedniego tekstu w formie dłuższej wypowiedzi ustnej lub pisemnej.